نوزاد و کودک

آموزش نگهداری از نوزاد

آموزش مراقبت از نوزاد

آموزش مراقبت از نوزاد امروزه برای هر مادری ضروری است.به همین دلیل در سال‌های گذشته وزارت بهداشت با توصیه نامه‌های مختلف; سعی در ترغیب مادران برای یادگیری نکات مهم و ضروری نگهداری و مراقبت از نوزاد کرده است. مراقبت از نوزاد را علمی آموزش ببینید هنوز هم مادرانی هستند که روش‌های نگهداری و مراقبت را …